93 794 31 68

El Tribunal Constitucional declara nuls determinats articles de la Llei d’hisendes locals que afecten a l'impost de plusvālua quan es produeix una minusvālua

26/05/2017
Per:   api.cat

El Tribunal Constitucional declara nuls determinats articles de la Llei d’hisendes locals que afecten a l'impost de plusvālua quan es produeix una minusvālua

El passat dia 11 de maig de 2017 el Ple del Tribunal Constitucional va dictar sentència en relaciķ a una qüestiķ d'inconstitucionalitat promoguda pel Jutjat Contenciķs-Administratiu n. de Jerez de la Frontera en relaciķ amb els articles 107.1, 107.2 a) i 110.4 de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, d'aplicaciķ estatal, relatiu a l'Impost sobre l'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana, conegut popularment com Plusvàlua Municipal.

La situaciķ fàctica a què fa referència l'esmentat recurs d'inconstitucionalitat es manifesta en els supòsits en què ha existit una transmissiķ d'un immoble per qualsevol títol i es produeix en realitat una minusvàlua o pèrdua patrimonial clara.

Amb anterioritat, concretament el passat mes de febrer i març, l'Alt Tribunal s'havia pronunciat en el mateix sentit però declarant inconstitucionals els articles de la normativa reguladora d'aquest impost però que afectaven únicament a Guipúscoa i Àlaba.

Ara, la decisiķ de la sentència declara nuls determinats articles de la regulaciķ de l'impost de la Llei d'Hisendes Locals d'aplicaciķ estatal, ja que se sotmeten a tributaciķ en el mateix "situacions inexpressives de la capacitat econòmica, impedint que els subjectes passius puguin acreditar aquesta circumstància."

La sentència  fa, entre d’altres, la següent reflexiķ: la circumstància que el naixement de l'obligaciķ tributària es fes dependre, llavors i també ara, de la transmissiķ d'un terreny, "podria ser una condiciķ necessària en la configuraciķ del tribut, però, de cap manera, pot erigir-se en una condiciķ suficient en un tribut l'objecte del qual és l'"increment de valor" d'un terreny".

Al fet d'aquesta transmissiķ s'ha d'afegir, per tant "la necessària materialitzaciķ d'un increment de valor del terreny, exponent d'una capacitat econòmica real o, si més no, potencial. No obstant això, quan no s'ha produït aquest increment en el valor del terreny transmès, la capacitat econòmica pretesament gravada deixa de ser potencial per convertir-se en irreal o fictícia, violant-se amb això el principi de capacitat econòmica".

Així doncs, determina la sentència que el legislador haurà de modificar la Llei Reguladora de les Hisendes Locals relativa a l'Impost sobre l'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana, podent reclamar la devoluciķ en concepte d'ingressos indeguts dels quatre últims anys en els supòsits en que sigui d'aplicaciķ aquesta sentència.

 

Mentrestant, si es produeix el supòsit recollit en aquesta sentència i fins que no s'aclareixi la modificaciķ d'aquests articles de la Llei d'Hisendes Locals, cautelarment entenem que si estem davant del sistema d’autoliquidaciķ, s’hauria de presentar, fer-ne el pagament i després demanar-ne la nul·litat i la conseqüent devoluciķ de l'import ingressat, i si la liquidaciķ la gira l’Ajuntament al subjecte passiu, caldrà  formular-ne recurs.Comparteix aquesta noticia a: