93 794 31 68

Què passa si deixo el meu pis de lloguer sense preavís?

28/11/2015
Per:   http://noticias.api.cat/CA/que-passa-si-deixo-el-meu-pis-de-lloguer-sense-preavis/

De la mateixa manera que la llei protegeix a l’inquilí perquè el propietari només el pugui fer fora de l’habitatge arrendat sota determinats suposats, també protegeix al propietari perquè l’inquilí tracti de mantenir la seva paraula quant a la temporalitat del contracte i garantir uns mínims. Vols saber què passa si deixes un pis de lloguer sense donar el corresponent temps de preavís?

Per als contractes signats després de la reforma de la Llei d’Arrendaments Urbans de juny del 2013, el temps de preavís per deixar correctament un habitatge de lloguer és de 30 dies, sempre que hagin transcorregut 6 mesos. Si l’inquilí decideix dissentir del contracte sense aquest marge de temps, s’exposa a pagar una indemnització. Vegem-ho!

Suposat nº1

Imaginem que vius a un pis de lloguer a Barcelona, vas signar el contracte l’1 de setembre de 2015 i per les circumstàncies que siguin, te’n vols anar del pis aquest mateix mes de novembre, havent passat solament 3 mesos i sense marge per avisar al propietari.

En aquest cas has de saber que, per llei, els 6 primers mesos són d’obligat compliment, per tant, hauràs de pagar totes les mensualitats fins a complir amb els 6 mesos i una indemnització que t’expliquem a continuació. Tret que arribis a un acord amb el propietari, cosa que ja dependria de la seva voluntat.

Suposat nº2

Imaginem que vols deixar el pis de lloguer havent transcorregut ja els 6 primers mesos obligatoris però sense poder donar els 30 dies de preavís.

Doncs bé, tant pel 1º com pel 2º supòsit, hauràs de revisar el teu contracte de lloguer per veure si apareix una clàusula referent a la indemnització per desistiment de contracte, que recull la LAU en el seu art.11:

“Les parts podran pactar en el contracte que, per al cas de desistiment, degui l’arrendatari indemnitzar a l’arrendador amb una quantitat equivalent a una mensualitat de la renda en vigor per cada any del contracte que resti per complir. Els períodes de temps inferiors a l’any donaran lloc a la part proporcional de la indemnització.”

Amb el suposat 1º, a més de pagar els 6 mesos d’obligat compliment, hauries d’indemnitzar a l’arrendador amb la part proporcional d’una mensualitat per any d’incompliment del contracte.

Amb el suposat 2º, si han passat ja els 6 mesos obligatoris, però no arriba a l’any, hauràs de pagar solament la indemnització proporcional d’una mensualitat per any d’incompliment del contracte.

Finalment, si haguessis signat un contracte de més d’un any de durada, llavors hauries de pagar una indemnització d’una mensualitat per cada any que resti per complir el contracte.

Recorda que:

  1. La indemnització a favor de l’arrendador pel desistiment del contracte per l’arrendatari no és obligatòria, només si figura al contracte.
  2. Si no apareix al contracte, no hi ha cabuda pel pagament de la indemnització per aquest concepte.
  3. No es pot pactar una indemnització superior a la permesa legalment.

 Comparteix aquesta noticia a: