93 794 31 68

L’impost de plusvàlua municipal a revisió

16/06/2015
Per:   http://www.api.cat/noticias/CA/limpost-de-plusvalua-municipal-a-revisio/

L‘impost sobre l’increment del valor dels terrenys de béns de naturalesa urbana, més conegut com l’antiga Plusvàlua Municipal, és un tribut directe que grava l’increment de valor que experimenten els terrenys des de la seva adquisició fins a la seva transmissió. Per conèixer més a fons la seva estructura tributària, pots consultar els arts. 104 a 110 del Text Refós de la Llei d’Hisendes Locals (TRLHL) aprovada per Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de Març.

Explicat en altres paraules, si fa 20 anys vas comprar un immoble i el vens demà, hauràs de pagar aquest impost que grava proporcionalment quant ha incrementat de valor el terreny.

El problema ve quan la venda no produeix beneficis doncs, són molts els propietaris que després de la crisi, s’han vist obligats a vendre per sota del preu de compra. T’ho expliquem:

La Llei pressuposa que cada any es dóna un increment de valor i fixa un percentatge anual que, multiplicat pel nombre d’anys que l’immoble ha estat propietat del venedor, dóna com a resultat la quantitat sotmesa a gravamen. Però aquest increment de valor pre fixat no té en compte ni el valor de compra ni el valor de venda, sinó que ho fa directament sobre el valor cadastral al moment de la venda.

Sembla un joc de paraules, però en resum, segons aquesta llei sempre hi ha un increment de valor i per tant sempre cal pagar, encara que s’hagin perdut diners, perquè per exemple, s’ha venut per sota del preu de compra.

És una situació que no s’ha donat massivament fins que va esclatar la bombolla immobiliària i els preus van caure en picat. Però ara, existeixen molts casos en què el valor cadastral d’un immoble és major que el valor real de mercat, perquè és un increment fictici. Per tant, el guany patrimonial que s’obtindria amb la seva venda no és proporcional amb l’increment dels valors cadastrals que s’utilitzen per calcular l’impost de plusvàlua municipal.

Un absurd legal que necessita una solució

És culpa de l’afany recaptatori dels ajuntaments? En realitat no, els ajuntaments es limiten a aplicar una fórmula matemàtica desfasada, que no té en compte els principis d’equitat, justícia i capacitat econòmica recollits en la Constitució. Per aquest motiu aquest impost està causant tanta revolada que ha arribat fins i tot al Tribunal Constitucional.

Des de fa un temps els tribunals ja eximeixen de l’obligació de tributació a aquells casos en els quals no ha existit increment real de valor o l’increment és inferior al presumpte càlcul de la llei. Però ara, després que el Jutjat del Contenciós-administratiu nombre 3 de Sant Sebastià plantegés una qüestió d’inconstitucionalitat per un cas d’aquest tipus, serà l’alt tribunal qui haurà de dirimir si l’impost és contrari al principi de capacitat econòmica que contempla la Carta Magna en l’article 34.

Així que ja saps, si tens aquest problema amb una finca, pots recórrer el seu pagament.Comparteix aquesta noticia a: