93 794 31 68

El Govern aprova una moratòria en el pagament de les hipoteques per als aturats pel coronavirus

17/03/2020
Per:   Europa Press

El Govern aprova una moratòria en el pagament de les hipoteques per als aturats pel coronavirus

Aquestes mesures, segons han confirmat a Europa Press fonts governamentals, han estat  proposades per Unidas Podemos, que des de la setmana passada està pressionant al PSOE per tal d’adoptar mesures econòmiques amb el major abast possible.

El Govern ha avisat de que el Consell de Ministres que es celebra des de les 10.30 hores d’aquest dimarts es preveu «llarg i dens», degut a aquest paquet de mesures econòmiques per tal de pal·liar l’impacte de la pandèmia de coronavirus que està en estudi, assenyalen fonts del Palau de La Moncloa.

Definició dels col·lectius vulnerables

Conforme a l’esborrany que manegen a la Moncloa al que ha tingut accés Europa Press, els supòsits de vulnerabilitat econòmica a conseqüència de l’emergència sanitària ocasionada por el Covid-19 contemplen que el deutor hipotecari passi a estar en situació d’atur. O, en cas de ser empresari o professional, pateixi una pèrdua substancial dels seus ingressos o una caiguda substancial de les seves vendes. Així com que el conjunt dels ingressos dels membres de la unitat familiar no superi, en el mes anterior a la sol·licitud de la moratòria, determinats límits.

Aquests són, amb caràcter general, el límit de tres vegades l‘Indicador Público de Renda d’Efectes Múltiples anual de catorze pagues (en endavant Iprem). Aquest límit s’incrementarà en 0,1 vegades l’Iprem per cada fill a càrrec en la unitat familiar.

L’increment aplicable per fill a càrrec serà de 0,15 vegades l’Iprem per cada fill en el cas d’unitat familiar monoparental. Aquest límit s’incrementarà en 0,1 vegades l’Iprem per cada persona major de 65 anys membre de la unitat familiar.

En cas de que algun dels membres de la unitat familiar tingui declarada discapacitat superior al 33%, situació de dependència o malaltia que l’incapaciti acreditadament de forma permanent per a realitzar una activitat laboral, el límit previst serà de quatre vegades l’Iprem. Sense perjudici dels increments acumulats per fill a càrrec.

Moratòria en el pagament de les hipoteques: persones amb paràlisi cerebral, malaltia mental o discapacitat intel·lectual

Està previst també que en el cas de que el deutor hipotecari sigui persona amb paràlisi cerebral, amb malaltia mental, o amb discapacitat intel·lectual, amb un grau de discapacitat reconegut igual o superior al 33%, o persona amb discapacitat física o sensorial, amb un grau de discapacitat reconeguda igual o superior al 65%, així com en els casos de malaltia greu que incapaciti acreditadament, a la persona o al seu cuidador, per tal de realitzar una activitat laboral, el límit previst serà de cinc vegades l’Iprem.

Altres supòsits que es contemplen son que la quota hipotecària, més les despeses i subministraments bàsics, resulti superior o igual al 35% dels ingressos nets que percebi el conjunt dels membres de la unitat familiar. I que, a conseqüència de l’emergència sanitària, la unitat familiar hagi sofert una alteració significativa de les seves circumstàncies econòmiques en termes d’esforç d’accés a  l’habitatge, en els termes que es defineixen en el punt següent.

Quan es contemplarà la moratòria en el pagament de les hipoteques?

Als efectes de la norma s’entendrà que s’ha produït una alteració significativa de les circumstàncies econòmiques quan l’esforç que representi la càrrega hipotecària sobre la renda familiar s’hagi multiplicat com a mínim pel 1,3. I que s’ha produït una caiguda substancial de les vendes quan aquesta caiguda sigui com a mínim del 40%.

Finalment, s’inclou com a col·lectiu vulnerable per unitat familiar la composta pel deutor, el seu cònjuge no separat legalment o parella de fet inscrita i els fills, amb independència de la seva edat, que resideixin a l’habitatge. S’inclouen els vinculats per una relació de tutela, guarda o acolliment familiar i el seu cònjuge no separat legalment o parella de fet inscrita, que resideixin a l’habitatge.

 

 Comparteix aquesta noticia a: