93 794 31 68

EL PLE APROVA LES ORDENANCES FISCALS DE L’ANY 2020

22/11/2019

EL PLE APROVA LES ORDENANCES FISCALS DE L’ANY 2020

El passat 10 d’octubre, en una sessió extraordinària, el ple municipal va aprovar per unanimitat la modificació de les ordenances fiscals del 2.020.

 

Del total d’ordenances fiscals aprovades, cal destacar les modificacions que fan referència a l’impost de Vehicles de Tracció Mecànica. Amb la millora ambiental com a gran objectiu, s’ha decidit ampliar les bonificacions dels vehicles amb distintiu “ECO” que passa d’un 25%, que hi havia aquest 2019, a un 50% i els que tinguin un distintiu de “Zero emissions” passaran de tenir una bonificació de l 50% al 75%.

 

Pel que fa a l’impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres, destaquen: la bonificació del 95% de la quota del cost de les construccions, instal·lacions i obres que afavoreixin l’accés i habitabilitat a persones amb discapacitats. Aquesta només s’aplicarà a la part de la quota corresponent a les obres destinades a aquesta finalitat i sempre que la realització d’aquestes no sigui obligatòria d’acord amb la normativa; en aquest apartat també es tenen en compte aquelles construccions instal·lacions i obres que incorporin sistemes d’aprofitament tèrmic o elèctric d’energia solar per l’autoconsum i que ajuden a revertir la crisi climàtica amb una bonificació del 95% de l’impost, sempre que la col·locació d’aquests sistemes no siguin de realització obligatòria. Tanmateix, cal tenir present que no es reconeixerà cap benefici fiscal per a les construccions, instal·lacions o obres realitzades sense disposar de la corresponent llicència d’obres, declaració responsable o sense haver-ho comunicat prèviament.

 

De les modificacions a l’Impost  sobre Activitats Econòmiques cal remarcar que fan referència a la contractació de personal. Concretament, la bonificació del 25% per aquelles empreses que contractin d’1 a 25 treballadors i la bonificació del 30% per aquelles empreses, l’increment del qual sigui superior a 30 treballadors. Per poder beneficiar-se d’aquestes bonificacions, l’empresa haurà de sol·licitar durant el primer trimestre de l’any 2020 la documentació corresponent.

 

També hi ha canvis a l’impost sobre l’increment del Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana, també conegut com a plusvàlua. Aquí cal destacar tres grans modificacions. Per una banda, la bonificació del 75% de la quota quan la transmissió de terrenys sigui a favor dels seus descendents de primer grau, adoptats, els cònjuges i els seus ascendents de primer grau i adoptats. I, per altra banda, la reducció del tipus de gravamen, que passa del 27% al 25% i la reducció del percentatge de l’import de l’increment que s’aplica sobre el valor d’un terreny en el moment de la meritació. En aquest últim cas, el que s’ha fet ha estat equilibrar els percentatges entre tots els trams.Comparteix aquesta noticia a: