93 794 31 68

Quins avantatges amaguen els plans individuals d’estalvi per a la jubilació?

26/10/2018
Per:   La Vanguardia

Quins avantatges amaguen els plans individuals d’estalvi per a la jubilació?

Malgrat la recomanació dels experts d’iniciar pel nostre compte la previsió d’estalvi per a la jubilació al voltant dels 34 anys, molt poques persones a Espanya segueixen aquest consell. Les entitats asseguradores insisteixen davant dels seus clients sobre la necessitat de mantenir el poder adquisitiu una vegada acabada l’etapa laboral i ofereixen productes que afavoreixen l’estalvi  a llarg termini.

Especialment allunyats de l’estalvi apareixen els joves espanyols entre els 18 i els 24 anys. El darrer Informe Europeu de Pagaments de Consumidors diu que el 68% d’aquests admeten necessitar més formació per guiar les seves fiances quotidianes. Alhora, altres investigacions assenyalen que més del 55% dels espanyols confessa que no estalvia per a la seva jubilació.

En paral·lel, el mercat de productes d’assegurances de vida estalvi i previsió, que permeten complementar la pensió pública per a la jubilació, suscita un interès creixent entre els estalviadors. Cada vegada més, assenyalen els experts, les companyies apareixen com a proveïdors de productes especialitzats en estalvis en un moment en que creix la incertesa respecte a la fortalesa del sistema públic de pensions en un futur no molt llunyà. Aquests mateixos especialistes recomanen obtenir la màxima informació a l’hora de complementar la pensió pública i assessorar-se bé en matèria de planificació financera per a aquesta etapa de la vida.

 

La patronal assenyala que deu milions de persones a Espanya confien els seus estalvia a l’assegurança

Segons l’Associació Empresarial de l’Assegurança (Unespa), uns 10 milions d’espanyols i espanyoles confien els seus estalvia a l’Assegurança en els seus  diferents productes tals com Plans de Previsió Assegurats (PPA’S), rendes vitalícies i temporals, capitals diferits, Plans Individuals d’Estalvi Sistemàtics (PIAS), Assegurances Individuals d’Estalvi a Llarg Termini (SIALP) i els unit linked.

Les prestacions dels PPI i PPA tributen com a rendiments del treball, és a dir al tipus marginal que va del 19% per a rendes inferiors a 12.450 euros al 45% per a rendes que superen els 60.000 euros. Les PPA serien productes adequats per a estalviadors que prefereixin avantatges fiscals estant en actiu. Altres productes, com les assegurances d’estalvi vida, en canvi, no ofereixen bonificació fiscal i els rendiments tributaran en una forquilla que va del 19% al 23%.

Els SIALP (Assegurances Individuals d’Estalvi a Llarg Termini) mantenen l’exempció fiscal si es manté la inversió un mínim de 5 anys sense superar els 5.000 euros d’aportació personal a l’any.

Els estalviadors que desitgin disposar d’una renda vitalícia tenen en un PIAS (Pla Individual d’Estalvi Sistemàtic) un òptim refugi que ofereix també exempció fiscal. La condició és que transcorrin 5 anys des de la primera prima a l’hora de rescatar el diner i a més hi ha una limitació anual de 8000 euros amb una aportació màxima de 240.000 euros.

En general, els experts tendeixen a recomanar, per als estalviadors de perfil més conservador, els Plans de Previsió Assegurada (PPA’s) que ofereixen una jubilació segura a un tipus d’interès mínim garantit per a tota la durada de la pòlissa, assegurant també als seus clients que els estalvis per a la jubilació mai es veuran reduïts degut a les variacions dels mercats financers.

 

Els avantatges dels PPA’S en matèria fiscal suposen el pagament de menys impostos amb reduccions de fins al 45%

Tal i com explica el Banco d’Espanya, els plans de pensions van néixer en Espanya en 1987 com “un contracte mitjançant el que un inversor realitza unes aportacions, que s’inverteixen a través d’un fons de pensions. La participació en aquests fons ofereix una rendibilitat variable, ja que tenen un valor liquidatiu diari que fluctua d’acord amb l’evolució dels mercats i amb l’estructura de la cartera de valors en que s’ha materialitzat la inversió”.

Per als especialistes d’Allianz Assegurances, els principals avantatges dels Plans de Previsió Assegurada, creats a Espanya al 2002 per la Llei de l’IRPF, de la companyia són: reduir la base imposable de l’IRPF que permet en la pràctica un estalvi en el pagament d’impostos d’acord amb la Fiscalitat establerta per a aquest tipus de plans, podent arribar al 45% de l’aportació realitzada (a partir de 2016 i amb variacions depenent de la Comunitat Autònoma); expectativa de major rendibilitat sense riscos, amb productes centrats en la inversió en renda variable sense perdre la garantia mínima a la jubilació o d’altres que fixa un interès mínim garantit des de l’inici per a tota la durada del període d’estalvi; aportacions extraordinàries per a facilitar al prenedor un model flexible que permet aportacions extra en funció de la legislació vigent i la suspensió i represa d’aportacions de manera que es poden interrompre les primes periòdiques fixades en el contracte.

A més dels beneficis fiscals dels PPA’s les pòlisses garanteixen el capital aportat. Les cobertures s’estenen per a jubilació o situació assimilable, defunció, invalidesa (total, absoluta o gran invalidesa) o dependència (severa o gran dependència). Al mateix temps, es manté la capacitat per a disposar anticipadament dels estalvis en situació com malaltia greu o desocupació per períodes de llarga durada.

Els experts recomanen una bona planificació de la jubilació en base a un bon estalvi i una manera segura del cobrament del diner estalviat

Les companyies asseguradores expertes en productes d’estalvi  a llarg termini i cobertura del risc de longevitat dels seus clients, atenen l’expectativa de vida cada vegada més gran dels jubilats. Els especialistes recomanen que  l’estalvi per a la jubilació i la gestió del cobrament de la prestació d’aquest estalvi siguin la clau per a una bona planificació. Igualment important és conèixer com és la fiscalitat dels PPA’s en el període d’estalvi que coincideix amb l’etapa professional activa que es reflexa en la declaració de Renda anual.

Fiscalitat dels PPA’S

Si la prestació, tant principal com complementària, es rep en forma de capital, tributarà en l’IRPF en l’any fiscal del seu cobrament, com a rendiment del treball personal.

Existeix un règim transitori per a les aportacions realitzades abans del 1/01/2007. Aquestes, gaudiran d’avantatges fiscals, sempre que el capital derivat d’aquestes aportacions es percebi al cap de dos anys des del pagament de la primera prima. En aquest cas, només s’inclourà com a Rendiment del treball personal el 60% del capital, pel que resultarà exempt el 40% (el termini de dos anys no serà exigible en el cas de prestacions per invalidesa). Aquests percentatges poden variar segons la Comunitat Autònoma on es tributi.

Addicionalment, s’han de complir els següents terminis establerts per llei.

  • Des de 2015, per abeneficiar-se de la reducció del 40%, s’ha de sol·licitar el cobrament de la prestació en forma de capital en el mateix exercici que esdevingui la contingència o en els dos exercicis següents.
  • En cas de contingències esdevingudes en els exercicis des de 2011 a 2014, la reducció del 40% podrà ser d’aplicació a les prestacions percebudes fins a la finalització del vuitè exercici següent a aquell en el que esdevingué la contingència corresponent.
  • En cas de contingències esdevingudes en els exercicis 2010 o anteriors, el règim transitori podrà ser d’aplicació, en el seu cas, a les prestacions percebudes fins al 31 de desembre de 2018.

 

Si la prestació, tant principal com complementària, es rep en forma de disposicions periòdiques, aquestes tributaran en l’IRPF com a rendiments del treball personal. Si la prestació, tant principal com complementària, es rep de forma mixta, com part en capital i part en disposicions periòdiques, tributarà cada part segons el que s’ha especificat anteriorment, gaudint, si procedeix, a la part de capital de les exempcions que pogueren correspondre-li.

Els Unit Links ofereixen assegurament vinculat a inversió en fons amb major risc que s’ha de conèixer abans d’invertir

El mercat assegurador ofereix també productes per a aquells estalviadors més acostumats a l’entorn financer, capaços de ser més flexibles a l’hora d’assumir major risc en les seves inversions. És el cas dels unit links, assegurances d’estalvi que dirigeixen les primes a una cistella d’inversions a disposició del client. El prenedor d’aquestes pòlisses pot a més escollir nivells de risc diferents i mantenir el control sobre els seus diners estant sempre ben assessorat.

Està clar que juntament al major component de riscos dels unit links, aquests ofereixen major expectativa de rendibilitat que d’altres productes més tradicionals i aposten per una major diversificació a l’hora d’invertir tant en actius com en àrees i països diferents.

Aquesta fórmula d’inversió i estalvi garanteix també la possibilitat de realitzar aportacions úniques o de manera periòdica o extraordinària. I manté la possibilitat de rescat parcial o total dels diners, així com el traspàs, segons les condicions pactades.

Els especialistes destaquen que aquesta modalitat d’assegurança d’estalvi permet que el client no pagui impostos per aquests conceptes fins al reemborsament de la inversió, que gaudeix de determinats avantatges fiscals.

Fiscalitat dels Unit Links

Els rendiments obtinguts tenen la consideració de rendiment íntegre del capital mobiliari, tributant com a renda de l’estalvi en l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, sotmès a una retenció del 19% a practicar per la Companyia.

En cas de defunció de l’assegurat, la tributació serà segons l’Impost de Successions. En aquests casos, les assegurances de vida tenen una reducció en 9.195,49€ (normativa general). Molt important: el parentiu amb el contractant mort ha de ser de cònjuge, ascendent, descendent adoptant o adoptat.

Per a les persones jurídiques, la fiscalitat dels unit links permet que no es tributi mentre no es sol·liciti el reemborsament i la renda obtinguda té la consideració de variació patrimonial, que s’inclourà amb la resta de rendiments de la Societat tributant al tipus corresponent.

Es molt important tenir present que Banco de España defineix els unit links com una “assegurança de vida que té la particularitat de que el client o prenedor assumeix el risc de les inversions que realitza l’entitat asseguradora amb les seves primes”. Per això cal saber que ni el Banco de España ni tampoc la Comissió Nacional del Mercat de Valors són garantia per a aquests productes. Es fonamental informar-se i assessorar-se bé a l’hora d’escollir aquest producte i conèixer la reputació de la companyia asseguradora que l’ofereix ja que d’ella depèn la responsabilitat de la inversió. L’elecció d’una companyia solvent i professional és molt important ja que la comercialització dels unit links s’empara en la regulació del mercat de l’assegurança i no en la del mercat de valores.

 

Amb la intenció de mantenir informats als clients, destaquen els experts d’Allianz Assegurances, aquest tipus de pòlisses solen incorporar mecanismes d’alarma (avís i informació) sobre els canvis d’Inversions, perspectiva de beneficis i notificació de pèrdues. El més habitual és que les diferents companyies asseguradores llencin propostes de unit links amb diferents graus de riscos per al prenedor. Així, intenten adaptar-se a les preferències de clients més prudents o més arriscats amb les  seves inversions.

Finalment, és precís recordar que en tot aquest tipus de productes que vinculen assegurança e inversió no pot obviar-se la solvència de les empreses del sector a l’hora de contractar la nostra pòlissa en un mercat creixent. A España, assenyala Unespa, quasi una de cada quatre persones que estalvia a través de l’assegurança té entre 46 i 55 anys (23,58%). Li segueixen en importància la gent d’entre 56 i 65 anys (20,36%) i els situats entre els 36 i els 45 anys (18,07%).

 

 

 

 

 

 

¿Comparteix aquesta noticia a: